Αδειοδότηση

A. Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp τα βήματα που απαιτούνται είναι:

 • H βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) -με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπου απαιτείται ΕΠΟ-, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Περιφέρεια*
 • H έγκριση μικρών εργασιών από την Πολεοδομία (δεν απαιτείται για συστήματα επί στεγών με ισχύ έως 100 kWp)
 • H προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ
 • H υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης)

B. Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp έως 1.000 kWp (1 MWp) τα βήματα που απαιτούνται είναι:

 • Η βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) -με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπου απαιτείται ΕΠΟ-, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Περιφέρεια*
 • H έγκριση μικρών εργασιών από την Πολεοδομία
 • H προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ
 • H υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ εφόσον το έργο έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε ανταγωνιστική διαδικασία.

C. Για συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη από 1 MWp τα βήματα που απαιτούνται είναι:

 • Η έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια άδειας εγκατάστασης από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση (που προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή απαιτείται)
 • Η έγκριση μικρών εργασιών από την Πολεοδομία, προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ (ή τον ΑΔΜΗΕ για έργα που θα συνδεθούν στην Υψηλή Τάση)
 • Η υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ εφόσον το έργο έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε ανταγωνιστική διαδικασία
 • Τελικώς η έκδοση άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση

*Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα επί κτιρίων ή εντός οργανωμένων υποδοχέων
βιομηχανικών δραστηριοτήτων

Επισήμανση: Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται οι παρακάτω άδειες / γνωμοδοτήσεις:

1. Χρήση γης από Πολεοδομία
2. Τοπογραφικό με 1: 5000 με πρωτότυπη υπογραφή Μηχανικού
3. Γνωμοδότηση ΠΕΧΩΠ για γεωργική γη αν είναι υψηλής παραγωγικότητας